Kamuyu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası : 6698

Kabul Tarihi : 24/3/2016

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57

Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren bilgilendirme metni aşağıdadır.

 1. TANIMLAR
 2. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 4. Şirket: TUĞBA ÖZÜBEK – TEN KOZMETİK
 5. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 6. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklan rızayı,
 7. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek ve bu durumun geri getirilemeyecek hale getirilmesini,
 8. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre sistematik bir şekilde işlendiği kayıt sistemi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

2–  TUĞBA ÖZÜBEK (Kısaca Ten Kozmetik) 6698 sayılı kanun ve şirket politikamız gereği, özel hayatının ve kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10’uncu ve ilgili maddeleri uyarınca, değerli ziyaretçi ve üyelerimizin; kişisel verilerin tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin Kanundan doğan haklarınız konularında aydınlatılması saikı ile işbu metin tanzim edilmiştir.

3-Veri Sorumlusu

TUĞBA ÖZÜBEK – TEN KOZMETİK, (Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir.

4-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

“Kişisel veriler”, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, web sitemizi www.Tenkozmetik.com.tr ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, sistemimiz üzerinden hizmetlerimizi kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, şirket bilgileri ve kişi bilgilerini paylaştığınızda, web sitemiz’de yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda, mal ve hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, teklif aldığınızda veya verdiğinizde, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

5-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileri;

5.1-Hizmet sunmak: web sitemize erişiminizi sağlamak, ticaret yapmak , kullanıcı sözleşmesi ve varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeden veya metinlerimizden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile kullanıcılar arasında mal ve hizmet satımı sözleşmesinin kurulmasını ve alışveriş gerçekleşmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, hizmet alabileceğiniz şirketler ile temas kurmak, teklif almak, ihtiyacınıza uygun enerji sistemini belirlemek, ödemeleri tahsil etmek, doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek, hak sahibini belirlemek, tebligat yapmak, hizmet satmak ve satın almak, kanunlar ve ülke menfaatleri doğrultusunda vergi kaçırılmasını önlemek,

5.2-Tanıtım ve Pazarlama yapmak: hizmetlerimizin veya web sitemiz üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin tanıtımını, reklam ve pazarlamasını yapmak,
web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek: web sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, strateji, iş modeli geliştirme ve pazar araştırması yapmak ve bu konularda talep halinde yetkili makamlara rapor sunmak,

5.3-Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak: web sitemizde kayıt oluşturduğunuzda daha rahat ve

hızlı kullanıcı girişi yapabilmeniz, cihaz marka ve modelinize göre hizmet sunabilmemiz, şüpheli işlemleri ihbar edebilmemiz, gerektiğinde resmi makamlara veya talep halinde tarafınıza sunabileceğiniz bir belge oluşturmak,

5.4-İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek: web sitemizi güvenle kullanabilmeniz için gerekli önlemleri almak, ödeme dahil işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak,

5.5-Sizinle iletişime geçmek: hesabınız veya hizmetlerimiz, şikayet veya talepleriniz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak, tarafınızın ihtiyacı doğrultusunda teklif aldığımız şirket bilgilerini size iletmek, teklif alınan rakamları tarafınıza iletmek,

5.6-Takip teknolojileri ve profil çıkarma yöntemleri kullanılarak kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama yapmak: Açık rızanın ile , bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden veya tam coğrafi konum bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapmak, iş ortaklarımız, alt ve üst iş verenlerimiz ile reklam saikı ile veri toplayan firmalar ile açık rızanız dahilinde kişiselleştirilmiş reklam sunabilmek için paylaşmak.

5.7-Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,

5.8-Hizmetlerimizin sorunsuz,güvenli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,

5.9-Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız.

6- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

6.1-Kişisel verileriniz, şirketimizin yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde şirkeler grubumuz bünyesindeki grup şirketleriyle, hizmetlerimiz’i kullanarak yetkilendirdiğiniz diğer kullanıcılarla, iş ortaklarımızla, hizmet sağlayıcılarla, finansal kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz ancak açık rızanızla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve aşağıda yer verilen diğer bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan

üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınır.

6.2-Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Veriler ilgili kişinin enerji ihtiyacını çözebilmek için iş ortakları ve 3. Gerçek-tüzel kişiler ile ancak ihtiyacın içeri ile sınırlı kalmak üzere aktarılmaktadır. Güneş enerjisi ihtiyacı için şirketimize başvuran kişinin verisi de bu ölçüde, talebini karşılamak için yeterli düzeyde ve teklif verecek firma ile irtibat sağlamasına yetecek şekilde paylaşılmaktadır.

7- Hukuki Sebepler

7.1-Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

7.2-Kanunlarda açıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Yasal yükümlülükleri yerine getirmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

7.3-Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

7.4- Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Yetkili makamların taleplerini karşılamak” gibi amaçlarla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

7.5-İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma: Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

7.6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, kişisel verilerinizin işlenmesinin yargılama sırasında ispat için gerekli olması gibi durumlarda gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturabilmektedir.

7.7.- Faaliyet konumuz gereği tarafınıza en iyi hizmeti sağlayabilmek için, yapılacak sözleşmeler ve açık rıza koşulları ile sınırlı kalmak üzere  sözleşme ifasi için.

8- Bir Sözleşmenin İfası

8.1-Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep yukarıda yer alan “hizmet sunumu”, “internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek” ve “sizinle iletişime geçmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

8.2-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “tanıtım ve pazarlama”, “sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek”, “kişiselleştirilmiş deneyim sumak” ve “internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir. Ez cümle verileriniz talep ettiğiniz enerji hizmetini alabilmeniz için, ihtiyacınıza uygun şirketlerin ve ürünlerin tespit edilip tarafınıza ulaştırılması için verileriniz işlenmekte ve gerektiği ölçüde paylaşılmaktadır.

9- İşlenen veriler

 • Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), lokasyon (konum)
  • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, iletişim bilgileri, Kullanıcı numaraları
  • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketi arama nedenleriniz, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ilan önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, kullanılan turbo türü, girilen arama terimleri, aracım ne kadar eder endeksi için girilen bilgiler, kullanıcı tarafından yayınlanan ilanda kullanılan fiyat, ziyaret edilen ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler, IP bilgileri, çağrı merkezi kayıtları, talep bilgileri, anket-çerez kayıtları.
  • Ödeme Verileri: müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.
  • Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Zorunlu Çerezler Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.10- Açık Rıza

Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde

kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Sitemizi ziyaret etmeniz ve bu aydınlatma metnini okumanız da rızanıza dayanmaktadır. Rızanı olmadığı durumlarda veri paylaşmayabilir, aşağıdaki maddedeki haklarınıza da başvurabilirsiniz.


11
– Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız

Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme,

Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

12- Bu hakları kullanmak istediğinizde bize; Feriköy, YAYLA MAH. HİLAL SOKAK. NO: 15 DAİRE:4, 34377 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, destek@Tenkozmetik.com.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

13-

Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.